MEMS 2016
Midle-Europa Mechatronik-Symposium
MittelEuropäiches Mechatronik-Symposium

(MECHATRONIKA 2016, Autotronika, Nanotronika, Biomechatronika, Komparatívna technika)


14. medzinárodné sympózium
25.- 27. máj 2016

14. medzinárodné sympózium MEMS2016 (MECHATRONIKA 2016, Autotronika, Nanotronika, Biomechatronika, Komparatívna technika) podobne ako aj predchádzajúce podujatia MECHATRONIKY má za cieľ sprostredkovať pracovníkom vzdelávacích, vedeckých a iných organizácií informácie o súčasnom stave a ďalšom zavádzaní odboru mechatronika, autotronika, nanotronika, komparativna technika do vzdelávacieho procesu. Bude vhodnou platformou pre výmenu skúseností získaných v tomto procese a vytvorí príležitosti pre ďalšie rozvíjanie spolupráce. Výsledky sympózia budú zhrnuté do odporúčaní pre pracovníkov zaoberajúcich sa touto problematikou.


Hlavné tematické okruhy
- súčasný stav a vývojové tendencie mechatroniky, autotroniky, nanotroniky, komparatívnej techniky
- vzdelávanie v oblasti mechatroniky, autotroniky, nanotroniky, komparatívnej techniky
- spolupráca pracovísk so zameraním na  mechatronicku, autotroniku, nanotroniku, komparatívnu techniku,
- mikromechatronika,
- nadväznosť učebných osnov na mechatronicku, autotroniku, nanotroniku, biomechatronikou,
 a komparatívnu techniku a  koncipované ciele odborného štúdia,
- pomôcky a prípravky pre laboratórne cvičenia a zavadzanie do priemyslu.

Záštita nad sympóziom:
dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave doc. Ing. Branislav Hucko, PhD. STU Bratislava
riaditel–ÚEAE FEI STU prof.Ing.František Janícek, CSc.,

 

 Aktualizácia 13.1.2016