MEMS 2016
Midle-Europa Mechatronik-Symposium
MittelEuropäiches Mechatronik-Symposium

(MECHATRONIKA 2016, Autotronika, Nanotronika, Biomechatronika, Komparatívna technika)


14. medzinárodné sympózium
25.- 27. máj 2016

Rokovacie jazyky

Slovenčina, čeština, angličtina a ruština. Simultánny preklad nebude zabezpečený.


Miesto konania

BRATISLAVA
Doprava autobusom MHD bude  zabezpečená každým účastníkom sympózia samostatne.


Zborník sympózia

Texty referátov budú recenzované a spracované podľa pokynov organizátora budú uverejnené v Zborníku sympózia MEMS  2015. Príspevky písané v slovenčine budú ponúknuté na uverejnenie v odbornom časopise ATP a v angličtine budú ponúknuté do časopisu  Journal of Electrical Engineering.


Kontaktné adresy

Korešpondenciu zasielajte na sekretariát

doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.
UAMAI
Strojnícka fakulta STU
Námestie slobody 17
812 31  Bratislava
Mobil: 00421-944-401896
e-mail: mems@sjf.stuba.sk

Autori príspevkov získajú informácie na adrese e-mail: mems@sjf.stuba.sk

Dôležité termíny

Zaslanie prihlášky a krátkej anotácie príspevku v anglickom,  slovenskom,  českom jazyku,
Oznámenie o prijatí  príspevku
25.03.2016 04.04.2016
Zaplatenie účastníckeho poplatku


15.04.2016

Zaslanie celého rukopisu príspevku do zborníka:
e-mail: mems@sjf.stuba.sk
b) poštou (definitívny výtlačok z laserovej alebo ink jet tlačiarni + CD s príspevkom). Inštrukcie budú zaslané autorom na požiadanie.

02.05.2016

Ubytovanie a stravovanie
V mieste konania sympózia je zabezpečené ubytovanie a stravovanie pre účastníkov na základe záväzných prihlášok. Kapacita ubytovacieho zariadenia je obmedzená, preto prihlášky budú radené podľa dátumu odoslania.

Účastnícky poplatok

(zborník, organizačné náklady, prenajatie miestnosti a techniky, stravné, ubytovanie)

Suma  bez DPH

 200,00€

Pre doktorandov

 150,00€

Cestovné náklady si hradí účastník

Účastnícky poplatok uhraďte na účet Slovenská sporiteľňa účet: 0011494886/0900, var. symbol dátum konania sympózia a dátum narodenia účastníka (napr. 25.05.2016  11021949) najneskôr do 15.04.2015, a kópiu bankového dokladu pošlite na sekretariát sympózia resp. internetom. V prípade neúčasti poukázanú platbu nevraciame, avšak zaplatený zborník pošleme na adresu pracoviska uvedenú v prihláške.

Sekretariát:         doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.
Technické zabezpečenie:  Ing. Lubo Suláni

SPONZORI:        


Pivovar CODECON s.r.o., Svätý Jur
Liv ELEKTRA a.s. 
FESTO Didaktik s.r.o., Martin
SASI
Dekan  SjF STU
Deveho consulting, Bratislava

 

 
 


 

   

Aktualizácia 15.3.2016